Na tomto blogu používam cookies, aby som vám zlepšil váš zážitok z prehliadania. Pokračovaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií »Je v poriadku.

INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci vedenia vlastného účtovníctva a výkonu podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom je:

František Sebő

s miestom podnikania č. 299, 930 06 Ňárad

IČO: 43 831 125

(ďalej len „My“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať

kontaktné údaje:

email:info@fefa.sk

telefón: 0918 789 553

alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom poistení, Zákonom o zdravotnom poistení, Občianskym zákonníkom ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby našim klientom, resp. vykonávať svoju obchodnú činnosť;

 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

splnenie záväzkových povinností

plnenie zmluvy

plnenie zákonnej povinnosti

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Zákon o účtovníctve

Zákon o dani z príjmov

Občiansky zákonník

Zákon o dani z pridanej hodnoty

splnenie ostatných zmluvných povinností

plnenie zmluvy

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon

splnenie zákonných povinností

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľov

uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov

oprávnený záujem prevádzkovateľa

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Občiansky zákonník

zabezpečenie súladu s právnymi predpismi

splnenie zákonnej povinnosti

oprávnený záujem

verejný záujem

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

verejný záujem

splnenie zákonnej povinnosti

zákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike,

vedenie predpísaného účtovníctva

splnenie zákonnej povinnosti

zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve

podpora odbytu formou spotrebiteľských súťaží

súhlas dotknutej osoby

zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

marketing/priamy marketing

oprávnený záujem prevádzkovateľa

súhlas dotknutej osoby

podpora obchodnej činnosti

súhlas dotknutej osoby

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

 • eliminácia zneužitia našej činnosti a našich služieb na pranie špinavých peňazí

 • eliminácia zneužitia našej činnosti a našich služieb na podporu financovania terorizmu

 • predchádzanie podvodom, resp. inej trestnej činnosti

 • uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov

 • podpora obchodných aktivít prevádzkovateľa.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce, úradu práce alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej činnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb, notárom, exekútorom, súdom.

Sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Cloudové služby nevyužívame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Automatizované individuálne rozhodovanie s vylúčením ľudského zásahu nevykonávame. Profilovanie sa vykonáva v jedinom prípade – v prípade registrácie zákazníka do nášho webshopu na http://www.fefa.sk/. Takáto registrácia je dobrovoľná, uskutočňuje sa za súčasného ponúknutia alternatívy nespojenej s registráciou a profilovaním. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade registrácie do nášho webshopu je Váš súhlas, vyjadrený zakliknutím príslušnej kolónky pri registrácii. Podmienky odvolania súhlasu sú súčasťou poučenia daného pri registrácii.

Za akých podmienok vykonávame priamy marketing?

Možnosť Vášho oslovenia zo strany prevádzkovateľa s ponukou tovaru v budúcnosti formou informačných emailov, teda priamy marketing je súčasťou Vašej registrácie vo webshope prevádzkovateľa. Spracúvanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje na samostatnom právnom základe, ktorým oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1/ písm. f/ nariadenia GDPR.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom, napr.:

 • listiny týkajúce sa účtovníctva uchovávame v zásade po dobu 10 rokov

 • listiny týkajúce sa poistných odvodov uchovávame po dobu 10 rokov

 • listiny týkajúce sa prihlášky, odhlášky a dávok uchovávame po dobu 10 rokov.

Likvidácii osobných údajov bránia napr.:

 • nie je možné likvidovať originály listín

 • nie je možné likvidovať listiny, ktoré musia byť odovzdané štátnemu archívu

 • pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré obsahovo súvisí s obsahom listín, inak určených na likvidáciu.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné a včasné služby/tovar alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť naše služby/tovar. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (iba ak je právnym základom spracúvania osobných údajov verejný záujem alebo oprávnený záujem, teda aj v rámci priameho marketingu) a na prenosnosť osobných údajov (iba ak právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami). Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

To všetko v intenciách čl. 15 až 22 nariadenia GDPR.

Ak sme nezískali Vaše osobné údaje priamo od Vás, tak za zdroj týchto informácií označujeme Vášho nadriadeného, resp. Vášho zamestnávateľa alebo zmluvného partnera.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

1 Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rámci registrácie do webshopu prevádzkovateľa – František Sebő s miestom podnikania č. 299, 930 06 Ňárad, IČO: 43 831 125 v rámci jeho informačného systému IS Webshop – registrovaní zákazníci. Registrácia vo webshope prevádzkovateľa neznamená aj povinnosť tovar objednať či kúpiť. Tento súhlas sa osobitne vzťahuje na vykonanie profilovania prevádzkovateľom v tomto informačnom systéme. Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Beriem na vedomie nasledovné skutočnosti:

V rámci uvedeného informačného systému prevádzkovateľa profilovanie konkrétne znamená

 1. možnosť pre mňa sledovať vybavenie mojej objednávky

 2. sledovanie môjho nákupného správania sa prevádzkovateľom, vrát. sledovania toho, aký tovar preferujem, hoci aj bez uskutočnenia nákupu

 3. oslovenie zo strany prevádzkovateľa s ponukou tovaru v budúcnosti formou informačných emailov (priamy marketing).

Profilovanie je teda súčasťou môjho užívateľského účtu.

Poučenie:

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť buď emailom na info@fefa.sk alebo písomnou formou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa - František Sebő s miestom podnikania č. 299, 930 06 Ňárad, IČO: 43 831 125. Odvolanie súhlasu sa nedotýka zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov poskytnutých do času odvolania súhlasu. Bez Vášho súhlasu nie je možné úspešne dokončiť registráciu vo webshope prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu bude Vaša registrácia vo webshope zrušená. Tým stratíte možnosť sledovať vybavenie Vašej objednávky a prevádzkovateľ nebude sledovať Vaše nákupné správanie. Taktiež Vám nebudú zasielané informačné emaily s ponukou tovaru.

Pokiaľ nesúhlasíte s vykonaním profilovania, máte k dispozícii alternatívu – nákup tovaru vo webshope bez registrácie, v rámci ktorej alternatívy všetky vyššie uvedené možnosti a činnosti (písm. a/ až c/) nebudú dostupné.

Poučenie k priamemu marketingu:

Možnosť Vášho oslovenia zo strany prevádzkovateľa s ponukou tovaru v budúcnosti formou informačných emailov, teda priamy marketing je súčasťou Vašej registrácie vo webshope prevádzkovateľa. Spracúvanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje na samostatnom právnom základe, ktorým oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1/ písm. f/ nariadenia GDPR.

Máte právo namietať kedykoľvek proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietku môžete nám zaslať buď emailom na info@fefa.sk alebo písomnou formou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa - František Sebő s miestom podnikania č. 299, 930 06 Ňárad, IČO: 43 831 125. V prípade namietania spracúvania Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu Vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvané nebudú a už nebudete dostávať informačné emaily s ponukou tovaru. Namietanie spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu neznamená ale zrušenie Vašej registrácie vo webshope, tj. naďalej budete mať možnosť sledovať vybavenie svojej objednávky a prevádzkovateľ naďalej bude môcť sledovať Vaše nákupné správanie.

Vložiť do Košíka

Vložený do košíka.

Betöltés...

...
Chyba

Nepodarilo sa prevádzka

Neznáma chyba, skúste to znova.